Álláspályázat művelődésszervező munkakör betöltésére

Csengőd Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csengőd Község Önkormányzata

művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, József Attila utca 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A községi önkormányzat közigazgatási területén a kulturális, közművelődési feladatok ellátása, szervezése, közösségi tér működtetése. Kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel. A csengődi kábeltévé üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint Csengőd Község közösségi oldalainak kezelése. Közművelődési, kulturális programok, események szervezése, lebonyolítása. Kulturális és közművelődési jellegű pályázatok előkészítésében való aktív részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·        Középfokú képesítés, szakképzésben szerzett népművelési szervező, ügyintéző, középfokú közművelődési szakember szakképesítés,

·        magyar állampolgárság

·        büntetlen előélet

·        B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

       

·        a 2/1993. (I.30.) MKM. rendelet szerinti közművelődési szakember I., II. szerinti iskolai végzettségek, képesítések.,

·        hasonló területen szerzett gyakorlat, tapasztalat

·        helyismeret

·        tevékeny részvétel a Csengődi közéletben

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·        motivációs levél

·        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

·        önéletrajz

·        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló nyomtatvány

·        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik

·        a pályázó nyilatkozata arról hogy AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)  alapján a pályázat kiírója  a pályázati anyagát kezelheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lajter Ferenc polgármester nyújt, a 06-78/441-177-es valamint a a 06-20/234-22-89 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Postai úton, a pályázatnak a Csengőd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HIV/1207-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.

vagy

Személyesen: Lajter Ferenc polgármester, Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztási eljárás során személyes meghallgatásra sor kerülhet. A kiválasztásról a Képviselő-testület zárt ülés keretében dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·        Csengődi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2018. június 27.

·        Csengőd község honlapja (csengod.hu) – 2018. június 27.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


2018-06-27 15:39

« Vissza | Hírarchívum »
Csengőd.hu
Csengőd község honlapja