Óvodai beíratkozás

1.      számú melléklet a  14 /2017. (II.21.) Kt határozathoz

KÖZLEMÉNY

ÓVODAI BEÍRATÁSRA

Tisztelt Szülők!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1) és (1a) bekezdésében, valamint a  14 /2017.(II. 21.) számú Kt. határozatában foglaltakra figyelemmel Csengőd Község Önkormányzata fenntartásában működő, Csengődi Napközi Otthonos Óvodájában (6222 Csengőd, Béke tér 1.) a 2017/2018. nevelési évre történő beiratkozásról az alábbi hirdetmény kerül közzétételre:

Csengőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017/2018. nevelési évre (2017. szeptember 1.-2018. augusztus 31.) az óvodai beiratkozást a Csengődi Napközi Otthonos Óvodában (továbbiakban: Óvoda)

2017. április 26. (szerda)  8-17 óra között határozta meg.

Az Óvoda felvételi körzeteként Csengőd község közigazgatási területe került meghatározásra.

E napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2017. augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2017. augusztus 31-e után töltik be a harmadik életévüket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
  • a gyermek nevére kiállított (érvényes személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) lakcímkártya és TAJ kártya;
  • a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok, szakértői vélemények;
  • a térítésmentes étkezésre jogosító dokumentumok (ha a gyermek: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, tartósan beteg vagy fogyatékos, családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, családjában három vagy több gyermeket nevelnek, nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át);
  • halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén, az ezt igazoló dokumentumok: (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat);
  • amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van, és ezért kéri(k) az adott óvodai körzetbe tartozó óvodába a felvételt, akkor a szülő(k) munkavégzés helyére vonatkozó munkáltatói igazolás,
  • amennyiben a gyermek nem Magyarországon született, magyar állampolgárságát és/vagy itt tartózkodását, valamint óvodai ellátását lehetővé tevő iratok (anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ kártya, szülő tartózkodási engedélye, munkavállalási engedélye).

Lehetőség szerint a szülő hozza magával beíratandó gyermekét.

Amennyiben a szülő beíratási kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértési eljárás indítható ellene.

Az óvodai felvételről az Óvoda a beíratást követő egyeztetés után, 2017. május 15-ig értesíti a szülőket.

Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az intézményvezetőnél jogorvoslati kérelem nyújtható be.

Az intézményvezető az ügy összes iratával nyolc napon belül elbírálás céljából a fenntartó önkormányzat jegyzőjének megküldi.

A fellebbezést a fenntartó, Csengőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

 Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek óvodai felvételével kapcsolatban érdeklődjön az Óvodában.

Csengőd Község Önkormányzatának alapító okirat szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodája nincs.

 

Kérjük a Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napon írassák be az óvodába.
2017-03-14 16:36

« Vissza | Hírarchívum »
Csengőd.hu
Csengőd község honlapja