Hírek

FELHÍVÁS – Parlagfű elleni védekezés

0

Tisztelt Csengődi Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2019. évtől megszűnt a június 30-i „türelmi idő” a parlagfű elleni védekezésben! Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 17. § (4) bekezdés értelmében „a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

Az Éltv. 17. § (1) bekezdés c) pontja szerint „A termelő, illetve a földhasználó köteles – a nem zárlati és nem vizsgálatköteles, nem zárlati károsítók védekezésén túl – egyéb károsítók ellen is védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.”

Az idézett jogszabályi rendelkezések értelmében tehát a tulajdonosoknak (földhasználóknak) folyamatosan gondoskodniuk kell arról, hogy ingatlanjaikon megakadályozzák a parlagfű virágbimbójának és az egyéb károsító gyomnövények kialakulását, majd ezt a – gyom és parlagfű mentes – állapotot fenntartsák.

A 2020. évi parlagfű szezontól tehát a parlagfű elleni védekezés továbbra is egész évben fennálló kötelezettség!

A helyszíni ellenőrzésről a földhasználót előzetesen nem kell értesíteni. A parlagfüves területek ellenőrzését a vegetációs időszak befejezéséig külterületen a földhivatalok, belterületen a helyi önkormányzat jegyzője és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztálya végzi. A települési önkormányzat jegyzője – belterületen – közérdekű védekezést rendel el azon ingatlantulajdonossal szemben, aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A közérdekű védekezés elrendeléséről külterületen a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztálya gondoskodik.

A közérdekű védekezéssel egyidejűleg növényvédelmi bírságot kell kiszabni a védekezési kötelezettségüket elmulasztókkal szemben, melynek mértéke 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. A mentesítés, valamint az eljárás egyes költségei az ingatlan használóját terhelik.

A hatóság a parlagfű elleni védekezési kötelezettség teljesítésére nem hívja fel a földhasználót, a jogsértés megállapításához, a közérdekű védekezés elrendeléséhez elegendő a kötelezettség elmulasztásának észlelése.

Kérem a Tisztelt Csengődi Lakosokat, hogy haladéktalanul végezzék el az ingatlanjaikon belüli és az ingatlanok előtti területeken a szükséges kaszálást, gyommentesítést, parlagfű irtást!

A parlagfű és az egyéb károsító gyomnövények elleni hatékony védekezés valamennyiünk közös érdeke, ezért javaslom az önkéntes és hatékony védekezés elvégzését, mellyel elkerülhető a mulasztásból fakadó súlyos szankciók kiszabása!

Kelemenné dr. Gszelmann Aliz

Jegyző