Intézményeink

Napközi Otthonos Óvoda

0

A Csengődi Napközi Otthonos Óvoda bemutatása „dióhéjban”

Személyi feltételek
A Csengődi Napközi Otthonos Óvodában jelen állapotban nyolc fő óvodapedagógus és egy fő gyógypedagógus megszerzett felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Az óvodapedagógusok közül a gyógypedagógusunk mellett még két óvó néni rendelkezik fejlesztő pedagógusi diplomával is.
A gárda jelen felállás szerint nagyon fiatalos, de a nagyobb részük hatalmas rutinnal, sok éves tapasztalattal a háta mögött végzi nevelői munkáját. Az óvodapedagógusok közül hárman helybéliek, négy fő Kiskőrösről, két kolléga pedig Szabadszállásról érkezik nap mint nap.
Az óvodai munkát közvetlenül segítők száma öt személy, ebből négy fő dajka képesítéssel rendelkezik. Az ötödik kolléga pedagógiai asszisztensként működik közre a mindennapok óvodai nevelésének színterén, általában óvodavezető csoportjában ténykedve, őt helyettesítve.
Mivel gyógypedagógusunk állandó, így részére az óvodában egy külön fejlesztő helyiséget alakíthattunk ki nagy örömünkre, hiszen az utóbbi években az ellátandó gyermekek száma egyre nagyobb méreteket ölt. Heti rendszerességgel megfordul az intézményben –megbízásos szerződéses alapon – logopédus, illetve pszichológus kolléga is.
Szeretném azt mondani, hogy a tehetséggondozás ugyanilyen felszálló ágban van, de jelen pillanatban az ő létszámuk fejlesztő pedagógusunk számára nem jelent „akkora” megterhelést, viszont vannak…
A gyermekek létszáma változó, jelen pillanatban 87 fő. A gyermekek 3. életévüket beltöltvén érkeznek hozzánk. Egyre gyakoribb jelenség a törvény adta korábbi óvodába történő beíratás, beiratkozás. Az elmúlt években egyre nagyobb számú a még „kispelenkás” 2,5 éves gyermekek óvodakezdése, ami azért okoz néha némi fejtörést s izgalmat. Célunk volt az óvoda bővítése, egy minicsoport kialakítása, hogy minél több idő jusson a minél apróbbakra, ami 2018 nyarán meg is valósult: új szárnnyal bővült az eddig sem kicsi intézményünk.
Az óvodában jelenleg négy csoporttal üzemelünk: kis, kis-középső, középső és nagycsoport, melyek tiszta csoportok a lehetőségekhez mérten.

Tárgyi feltételek
A Csengődi Napközi Otthonos Óvoda az iskola épületeivel közös telken a községi park mellett található.

 1. szeptember 6-tól az uniós előírásoknak megfelelő, felújított épületben működünk.
  Egybenyitható három tágas csoportszoba, tornaszoba, közös öltöző, óvónői, vezetői szoba, fejlesztői szoba, orvosi szoba, tálalókonyha (amely azóta hivatalosan elnyerte a melegítőkonyha címet is), vizesblokkok, vécék, játéktárolók, szertárak találhatók az épületben, s természetesen a már fent említett új blokk – a többitől a némileg elszeparáltan – csoportszoba, vizes helyiségek, öltöző.
  A foglalkozásokhoz, játéktevékenységhez a kötelező eszköz- és felszerelési eszközjegyzéknek megfelelő tárgyi felszereléssel rendelkezünk, és amikor csak tehetjük fejlesztjük e bázis készleteit.
  A tornaszobában mozgásfejlesztő, tornafoglalkozáshoz szükséges eszközök állnak rendelkezésre, és nagy örömünkre az elmúlt év valamelyikében szülői felajánlásból óriási trambulinnal tudtuk bővíteni azt.
  A csoportszobák esztétikus, egészségbarát fenyőbútorokkal vannak berendezve. Az egyikben már egy fából készült galériát is „tudtunk építtetni”, egy másikban pedig tini kondi került elhelyezésre mindennapi használatra, a gyermekek nagy örömére.
  Az objektív feltételrendszer legfőbb eleme: az udvar jelenleg „átalakítás miatt zárolva”, de folyamatosan zajlanak az építésére vonatkozó műveleti ciklusok.
  Az eltérő szociokulturális helyzetű családok gyermekeit tiszta, esztétikus környezetben tudjuk fogadni.

Szakmai programunk
Nevelőtestületünk a „tevékenységközpontú óvodai pedagógiai programot” adaptálta. Ez a program lehetővé teszi a helyi viszonyok ismeretében az egyéni sajátosságaink kibontakoztatását.
Kiemelten kezeljük a környezeti nevelést. Törekszünk a helyes értékrendszer, a természet- és a környezetbarát magatartás alapjainak lerakására, a környezettudatos életvitel és az egészséges életmód alakítására.
Intézményünk a TÁMOP 3.1.4. pályázat során a 2009/2010-es nevelési évtől bevezette a kompetencia alapú programcsomagot. Három óvodapedagógusunk végezte el az ezzel kapcsolatos továbbképzéseket, az intézmény szakmai innovációs feladatait. Nagyon sok adminisztrációval és dokumentálással járt ez feladat. Érdekesnek és jónak tartjuk ezt a programot, a 2018/2019-es tanévtől kezdődően pedig mindhárom csoportban be is vezettük a fent említett programok mellett, a Pedagógiai Program módosításával egyidejűleg. Az óvodában minden óvodapedagógus megismerte a kompetencián alapuló komplex óvodai programot, ebben az irányban többen továbbképzésen vettek és vesznek részt. Különbség mutatkozik abban, hogy a kompetencia programcsomag tématerv-javaslatokat, kiegészítő kiadványokat és értékelési eszközöket kínál. Az évszakok köré csoportosított foglalkozásainkat az új program Tűz, Víz, Föld, Levegő kompetencia területekkel adja meg. Az új tématervi javaslattal élhetnek az óvónők az óvodai nevelés minden területén.
Az eddig sikerrel alkalmazott „Tevékenységközpontú, pedagógiai programunkba beépített kompetencia alapú komplex óvodai program elveit, elsajátítottuk, ezáltal még hatékonyabbá válik a gyermekeink fejlesztése.
Intézményünk feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt, gyermekközpontú, szeretetteljes, családias légkört biztosítson a gyermekeknek, az egyéni képességek figyelembevételével, sokoldalúan fejlessze sze¬mélyiségüket, megőrizze testi épségüket és felkészítse az iskolai élethez szükséges, az óvodában megalapozható készségek, képességek kibontakoztatására, megerősítésére. Alapelvünknek tekintjük a képességek kifejleszthetőségét és az értékőrzésre beállítódott magatartás kialakítását.
Nagyon fontos alapelvünknek tekintjük a tehetséggondozást. A tehetséges óvodás elsősorban gyermek, éppen ezért feladatunk, hogy élménydús környezetet teremtsünk óvodásainknak. A tehetségfejlesztés megalapozása, érzelmi alapok lerakása, lehetőségek megkínálása a feladatunk. Az óvodai nevelést a tehetséggondozás alapozó korszakának tekintjük.
Az óvodai élet berkein belül pont ezért gyermekeinknek lehetőséget biztosítunk a mozgás területén a következő sportágak megismerésére, gyakorlására hetente egy-egy alkalommal:
• korcsolya
• football
• úszás
• mozgásfejlesztő torna, néptánc a hagyományőrzés tükrében „Iluska nénivel”.
Lehetőség nyílt délutáni – nem óvodai szervezésben – angol idegen nyelv játékos megismerésére, felekezeti hovatartozás nélkül a hit gyakorlására, a hittel a gyermekek számára megfogható módon való ismerkedésre.

Óvodánkban kialakított hagyományos ünnepeink:
• szüret, gyümölcs-zöldség betakarítás
• alma-hét
• faültetési ünnepély az iskolában
• idősek napja
• Márton-napi libaest
• menhelyi kutyákkal ismerkedés, az állatok gondozása, felelősségvállalás
• adventi készülődés, gyertyagyújtás, „jócselekedetek”
• Mikulás
• karácsony a szülőkkel, idősekkel
• karácsonyi műsorozás a Falukarácsonyon
• karácsonyfabontás az időseknél
• farsangi ünnepkör
• március 15., nemzeti ünnepünk,
• tavaszi megújulás hete
• mássággal élők napja
• húsvéti ünnepkör
• költészet napja „Felcsendülünk”
• anyu-nap
• nagycsoportosok kirándulása
• gyermekhét
• nagyhét-nagynap
• kompetenciazáró hét: madarak-fák napja, Föld napja, víz világnapja, állatok világnapja
• iskola-óvoda átmenet címén barátkozás, ismerkedés a „következő életszakasszal”, állomással
• évzárók
• ballagás, búcsú
• pedagógusnap

A csoportszerkezet kialakításakor a felvett gyermekek életkorát, a gyermekközösségek szociális hátterét, a szülők igényeit és az óvodapedagógusok véleményét figyelembe véve a kor szerinti elosztás dominál.
Az óvodapedagógusok csoportbeosztása délelőttös – délutános rendszerben heti váltással történik, nyitvatartási idő: 7-17-ig.
Az intézmény dolgozóinak munkaideje:

 • óvodapedagógusok: heti 40 óra (32 óra a csoportban eltöltött idő)
 • technikai dolgozók: heti 40 óra
 • gyógypedagógus: heti 22 óra.
  A nevelés egész időtartamában biztosított óvodánkban az óvodapedagógus jelenléte. Munkaidejük lépcsőzetes kezdéssel és végzéssel zárul.

Küldetésnyilatkozatunk
Küldetésünknek tekintjük:
• a boldog, kiegyensúlyozott érzelmi biztonságot nyújtó gyermekkor biztosítását,
• a családi nevelés kiegészítését, a családdal való együttműködést, a gyermek esetlegesen meglévő hátrányainak csökkentését,
• az emberi értékek, erkölcsi normák továbbítását (közösségi magatartási szabályok, empátia, tolerancia, másság elfogadását, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrációját),
• a tevékenységbe ágyazott cselekvéssel szerzett tapasztalatokat, érzelemdús élményeket, a természet és társak szeretetére nevelését,
• célunk, hogy az általunk nevelt gyermekek nyitottak legyenek az őket körülvevő világra, a természet értékeinek megőrzésére, a környezettudatos szemléletmódra.
Mindezt annak érdekében, hogy a gyermekek egymásra odafigyelő, pozitív beállítottságú, boldog, kiegyensúlyozott személyiségek legyenek.

„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot,
ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát,
ha terved egy életre szól, embert nevelj!”
(kínai mondás)